Ποια είναι η διαδικασία για διακοπή φοίτησης (αναστολή σπουδών);

Οι φοιτητές που δεν έχουν ξεπεράσει την Ανώτατη Διάρκεια  φοίτησης, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για διακοπή φοίτησης, για διάστημα έως 2 ακαδημαϊκά έτη (4 εξάμηνα). Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος, στην αρχή του εξαμήνου. Μαζί με την αίτηση για διακοπή φοίτησης πρέπει να επιστραφεί η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο) στη Γραμματεία, και να διευθετηθούν υποχρεώσεις από παροχές του Πανεπιστημίου  Πατρών (να επιστραφούν εφόσον έχουν εκδοθεί, κάρτα σίτισης, κάρτα Βιβλιοθήκης, να παραδοθεί το δωμάτιο στην εστία, εφόσον ο φοιτητής που αιτείται διακοπή σπουδών διαμένει στην εστία κ.λπ.).

Η αίτηση τίθεται σε συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος προς έγκριση. Κατά το διάστημα διακοπής φοίτησης, αναστέλλεται η φοιτητική σας ιδιότητα. Τα εξάμηνα διακοπής φοίτησης δεν προσμετρώνται στην Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης.

Προβολές : 6.627