Τί είναι το Erasmus+ Multilateral Agreement και ποια η διαδικασία σύναψής του;

Το Erasmus+ Multilateral Agreement αφορά στην δημιουργία μιας συνεργασίας μεταξύ περισσότερων του ενός Τμημάτων ανά Ίδρυμα. Για τη σύναψή του ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία με το Erasmus+ δι-Ιδρυματική συμφωνίας.  

Στα στοιχεία των contact persons απαιτείται τουλάχιστον ένα contact person ανά Τμήμα/Ίδρυμα.

Προβολές : 264