Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων;

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) υποβάλλουν εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα προόδου της διατριβής τους σε ετήσια βάση προς τη τριμελή συμβουλευτική επιτροπή και παρουσιάζουν προφορικά την πρόοδο αυτής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό διδακτορικών σπουδών,

β) συνεργάζονται με τον επιβλέποντα και τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής για την υποστήριξη της εκπόνησης της διατριβής τους,

γ) παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα με τις ανάγκες των προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος, κατόπιν υπόδειξης του επιβλέποντος, με ωριαία αντιμισθία, η οποία επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή προέρχεται από άλλες πηγές χρηματοδότησης και δύναται να τους χορηγούνται ανταποδοτικές υποτροφίες με την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτικού έργου,

δ) πρέπει να έχουν ως κύρια επιστημονική απασχόληση τις διδακτορικές τους σπουδές,

ε) πρέπει να ανανεώνουν την εγγραφή τους ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο,

στ) οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες του Τμήματος, καθώς και να συμβάλλουν στην διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων που έχει αναλάβει το Τμήμα,

ζ) οφείλουν να επιδιώκουν ενεργή παρουσία στο διεθνές ακαδημαϊκό σύστημα και να αποβλέπουν στην αναγνώριση της έρευνας τους με δημοσιεύσεις σε περιοδικά, με  σύστημα κριτών, όπου είναι εφικτό,

η) να εκδίδουν υποχρεωτικά ακαδημαϊκή ταυτότητα μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

θ) μία δημοσίευση ως πρώτος συγγραφέας σε αναγνωρισμένο περιοδικό σχετική με την επιστημονική περιοχή του θέματος της διδακτορικής διατριβής,

ι) κάθε άλλη υποχρέωση που ορίζεται από τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών και τον κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών Σπουδών.

 

Προβολές : 1.077