Πώς θα εγγραφώ στο Πανεπιστήμιο αν έχω εισαχθεί με την κατηγορία Αλλοδαπών (Αλλογενών, Κυπρίων, Ομογενών);

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. καθώς και οι εγγραφές Ομογενών πραγματοποιούνται συνήθως την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Οι εγγραφές ΔΕΝ γίνονται ηλεκτρονικά. Οι φοιτητές/τριες, οφείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως, ή με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, https://www.minedu.gov.gr/ θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, ή ακριβή αντίγραφα και να φέρουν επισημείωση της σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

Προβολές : 984