Μπορεί να χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα σε φοιτητές που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το στεγαστικό επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος  ή υπήκοος άλλης χώρας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και κάτοχος Α. Φ.Μ.

Προβολές : 558