Στην προσπάθεια δήλωσης μαθημάτων εμφανίζεται το μήνυμα «Οι κανόνες δήλωσης δεν ικανοποιούνται. Ελέγξτε τις απαιτήσεις».

Η επιλογή των μαθημάτων δεν έχει γίνει σύμφωνα με τους κανόνες δήλωσης.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στη δήλωση μαθημάτων από τη δικτυακή πύλη  (εγχειρίδιο χρήσης παράγραφος 1.8) .

Επιπλέον ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματός σας για τους κανόνες δήλωσης που ισχύουν σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του ή εναλλακτικά επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Τμήματός σας.

Προβολές : 621