Επιτυχόντες με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών

Βήματα ηλεκτρονικής εγγραφής

Βήμα 1α : Ηλεκτρονική Εγγραφή στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

 • Ημερομηνία: Η προθεσμία εγγραφής στα Τμήματα επιτυχίας ορίζεται από το ΥΠΑΙΘΑ, διαρκεί 5 ημέρες και πραγματοποιείται περί τις αρχές Νοεμβρίου.

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://eregister.it.minedu.gov.gr

Σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, (ΥΠΑΙΘΑ) θα πρέπει να εγγραφείτε στο Τμήμα επιτυχίας σας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2023, του ΥΠΑΙΘΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήσατε για την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Παράλληλα σας ζητείται να συμπληρώσετε το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή (Προαιρετική διαδικασία)

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχετε εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνετε τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είστε ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτείστε ταυτόχρονα τη διαγραφή σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Επιπλέον θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του προηγούμενου Τμήματος φοίτησης για τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική εγγραφή εισακτέου με τις ανωτέρω κατηγορίες (βήμα 1), όπου απαιτείται, για οιονδήποτε λόγο (π.χ. μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο εξαιτίας του οποίου δεν κατέστη δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή), είναι δυνατή η εγγραφή μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΥΠΑΙΘΑ ύστερα από αίτηση του εισακτέου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Η αίτηση εγγραφής του παρόντος υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο ΥΠΑΙΘΑ. Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας) είτε με ταχυδρομική αποστολή. Κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή. Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος (Συνέλευση).

Τυχόν επιτυχόντες, που δεν εγγράφηκαν ούτε με τη διαδικασία του παρόντος χάνουν το δικαίωμα εγγραφής.

Βήμα 1β : Κατάθεση βεβαίωσης ότι είστε εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου

 • Ημερομηνία: Στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής στο ΥΠΑΙΘΑ

 • Aποστoλή με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσετε αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλετε στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής στο ΥΠΑΙΘΑ να αποστείλετε με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσετε αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας σας τη σχετική βεβαίωση ότι είστε εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχετε μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλετε ή να καταθέσετε αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγραφήκατε σε αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Στη περίπτωση μη κατοχής ελληνικής ταυτότητας, καταθέτετε αντίγραφο διαβατηρίου.

Βήμα 2: Ολοκλήρωση Ηλεκτρονική Εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Ημερομηνία: Θα ανακοινωθεί απο το Πανεπιστήμιο

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα: eggrafes.upatras.gr

Σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών (στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/ και στις επιμέρους ιστοσελίδες των Τμημάτων https://www.upatras.gr/education/undergraduate-studies/), θα πρέπει να εγγραφείτε στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών eggrafes.upatras.gr

Διαδικασία εγγραφής

Για την είσοδο στην εφαρμογή eggrafes.upatras.gr απαιτείται η ταυτοποίηση των φοιτητών μέσω της συμπλήρωσης του κωδικού υποψηφίου και τουλάχιστον ενός ακόμα από τα παρακάτω στοιχεία:

 • Κωδ. Υποψηφίου (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)
 • Σταθερό Τηλέφωνο
 • Κινητό Τηλέφωνο
 • Πατρώνυμο
 • E-mail

Μετά την είσοδο, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητούνται (με κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους) και να αναρτήσετε αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

 1. Ευκρινή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).
 3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση amka.gr/AMKAGR)
 4. Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

Ο ΑΜΚΑ και ο 8/ψήφιος κωδικός εξετάσεων υποψηφίου πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως (χωρίς φυσική παρουσία) μέσω της Γραμματείας του Τμήματος εισαγωγής.

Για τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής σας μπορείτε να επικοινωνείτε τις ώρες 09.00-15.00 στα τηλέφωνα 2610-962632, 2610-962635 και 2610-962636, όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά το διάστημα εγγραφών.

Βήμα 3: Κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών

 • Ημερομηνία: Στην προθεσμία ηλεκτρονικής εγγραφής του Πανεπιστημίου Πατρών (όπως αυτή ορίζεται στο βήμα 2),

 • Aυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, στις Γραμματείες ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοιτήσατε.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

Η γραμματεία, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία των εγγραφέντων με τα περιεχόμενα στα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής.

Βήμα 4: Αποστολή κωδικών πρόσβασης ιδρυματικού λογαριασμού

 • Ημερομηνία: Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου βήματος και σχετικών ελέγχων από τη Γραμματεία

 • Οι κωδικοί στέλνονται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται φυσική παρουσία

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου βήματος και σχετικών ελέγχων από τη Γραμματεία, οριστικοποιείται η εγγραφή σας και πραγματοποιείται η αποστολή των κωδικών πρόσβασης (τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη, email UPnet ID) και σχετικές οδηγίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το Τμήμα Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr. Το e-mail είναι της μορφής up10xxxxx@ac.upatras.gr κι ενεργοποιείται την επόμενη ημέρα από την οριστικοποίηση της εγγραφής σας στο Πανεπιστήμιο Πατρών (και την παραλαβή του σχετικού e-mail με τους κωδικούς)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, το e-mail up10xxxxx@ac.upatras.gr, είναι το μόνο επίσημο αποδεκτό e-mail που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για την οποιαδήποτε επικοινωνία σας με υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, οι ανωτέρω κωδικοί είναι οι μόνοι κωδικοί που θα χρησιμοποιούνται για διάφορες υπηρεσίες και παροχές, όπως ηλεκτρονική γραμματεία, ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο), παροχή συγγραμμάτων, στέγαση, σίτιση, εγγραφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class κ.λπ.

Βήμα 5: Αποστολή πιστοποιητικών εγγραφής και στρατολογικής χρήσης (αναβολή στράτευσης για άρρενες φοιτητές).

 • Ημερομηνία: Σε προθεσμία 2-3 ημερών από την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού

Σε προθεσμία 2-3 ημερών από την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη UPnet ID σας, παραλαμβάνετε στο ακαδημαϊκό email σας από τη Γραμματεία του Τμήματος εγγραφής σας, με επισυναπτόμενα πιστοποιητικά εγγραφής και στρατολογικής χρήσης (αναβολή στράτευσης για άρρενες φοιτητές).

Είσαι πλέον φοιτητής

Βήμα 6: Ακαδημαϊκή ταυτότητα - πάσο

 • Ημερομηνία: Αφού έχετε παραλάβει τους κωδικούς σας

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://academicid.minedu.gov.gr

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής ταυτοποίηση και την παραλαβή κωδικών, μπορείς να υποβάλλεις
αίτηση
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ακαδημαϊκή σου ταυτότητα (πάσο),
http
://academicid.minedu.gov.gr/ Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι αυστηρά προσωπική για τον δικαιούχο
φοιτητή
και μόνο.
Αναλυτικές
οδηγίες και διαδικασίες αναφέρονται εδώ: http://academicid.minedu.gov.gr/ Procedure. Θα
λάβεις
την ακαδημαϊκή σου ταυτότητα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Για
την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης απόκτησης δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι απαραίτητος ο Προσωπικός
Λογαριασμός
Χρήστη (UPnet ID).
Θα
πρέπει να ανεβάσεις ψηφιακή φωτογραφία σου. Προσοχή, για να μην καθυστερήσουν οι διαδικασίες
έγκρισης,
θα πρέπει να ανεβάσεις φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

Παροχές

Σίτιση

Η σίτιση των φοιτητών παρέχεται δωρεάν με την επίδειξη ειδικής ταυτότητας στο εστιατόριο της Φοιτητικής
Εστίας
στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας καθώς και από εστιατόρια σε πόλεις που εδρεύουν Τμήματα του
Πανεπιστημίου
Πατρών.
Μπορείς να υποβάλλεις ηλεκτρονικά αίτηση
για δωρεάν σίτιση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (το
κάθε ένα ξεχωριστά, ψηφιοποιημένα σε μορφή
pdf) στον σύνδεσμο https://sitisi.upatras.gr.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ:
https://www.upatras.gr/foitites/foititikimerimna/sitisi/
Στην περίπτωση που δεν δικαιούσαι ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης, μπορείς
να σιτίζεσαι στο εστιατόριο της
Φοιτητικής Εστίας
με την καταβολή μικρής οικονομικής αποζημίωσης.

Στέγαση

 • Ημερομηνία:  Από 3 έως 20 Οκτωβρίου 2023.  Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://stegasi.upatras.gr/

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ
https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/stegasi/

Ξεκινάνε τα μαθήματα

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

Οδηγός σπουδών

 • Στον ιστότοπο του Τμήματός σου ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του εξαμήνου. Το
  περιεχόμενο των μαθημάτων, και γενικότερες πληροφορίες εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπάρχουν στον οδηγό
  σπουδών, που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Τμήματος.

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass