Αλλοδαποί – Αλλογενείς

Βήματα ηλεκτρονικής εγγραφής

Βήμα 1 : Κατάθεση δικαιολογητικών εγγραφής στη Γραμματεία Τμήματος Εισαγωγής

 • Ημερομηνία: Από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, (ΥΠΑΙΘΑ) και  οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλετε να καταθέσετε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, για έλεγχο στις Γραμματείες των Τμημάτων επιτυχίας, αίτηση συνοδευμένη από τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

Επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής.

α) Τίτλος απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνοδευόμενος από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό. Ο απολυτήριος τίτλος θα πρέπει να φέρει είτε επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) για τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση όπως αναφέρεται στο παράρτημα Επικυρώσεις, είτε Προξενική Θεώρηση για τις λοιπές χώρες.
β) Βεβαίωση αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.
γ) Βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα, η οποία να έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0.
δ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τους απόφοιτους ελληνικού σχολείου που εδρεύει στην αλλοδαπή.
ε) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τους απόφοιτους ελληνικού σχολείου που εδρεύει στην αλλοδαπή.
στ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.
ζ) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του. Στην περίπτωση που η εν λόγω βεβαίωση δεν δύναται να προσκομισθεί από τον υποψήφιο διότι δεν εκδίδεται πλέον από την αρμόδια αρχή της οικίας χώρας, μπορεί εναλλακτικά να προσκομισθούν τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου στο οποίο θα αναφέρονται και στοιχεία γέννησης των γονέων, ή β) πιστοποιητικά γέννησης του υποψηφίου και των γονέων του, ή γ) αντίγραφα των διαβατηρίων του υποψηφίου και των γονέων του, ή δ) συνδυασμός των εγγράφων των ανωτέρω περιπτώσεων β και γ. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) για τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση όπως αναφέρεται στην ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, είτε Προξενική Θεώρηση για τις λοιπές χώρες, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί σε χώρα της αλλοδαπής.
η) Τρεις μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου.
θ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου ή της άδειας παραμονής αν ο υποψήφιος διαμένει στην Ελλάδα.
ι) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος:
i. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,
ii. δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και
iii. δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2019 ή προγενέστερα. Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους (έτους εισαγωγής).
iv. δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού.
v. έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος της εισαγωγής του.
vi. Δεν έχει κάνει μηχανογραφικό με την κατηγορία Ελλήνων του Εξωτερικού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν υποβάλει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μαζί με το ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο στην αρμόδια Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής και Μηχανογραφικών Δελτίων αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., την οποία καταθέτουν και στη Γραμματεία ή συμπληρώνουν εκ νέου.
Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων, εκτός των ανωτέρω, είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Αυτό αποδεικνύεται με Βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή με Πιστοποιητικό επάρκειας επιπέδου Β2 του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, που συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά της εγγραφής στη γραμματεία του τμήματος εισαγωγής.
Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται: 1) αν ο ένας εκ των γονέων του εισαγόμενου έχει ελληνική καταγωγή, 2) αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από ελληνικό ή κυπριακό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 3) αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο να προκύπτει ότι έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αναφορικά με εισαγόμενους της ειδικής κατηγορίας με κυπριακή καταγωγή που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, μπορούν να εγγράφονται στη σχολή που έχουν επιλεγεί και μετά από την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται εντός της προθεσμίας εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και εντός της προθεσμίας εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

Ως εκ τούτου, οι άρρενες Κύπριοι εισαγόμενοι, έχουν τη δυνατότητα, να εγγραφούν αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού έως τις 15.11 εκάστου έτους (τελευταία ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής δικαιολογητικών).

Σημείωση 1: Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση ισοτιμίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Τα δικαιολογητικά που προέρχονται από ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και τη νομιμότητα λειτουργίας των σχολείων αυτών από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία υπάγεται το ξένο σχολείο.

Σημείωση 2: Για τους Τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η ισοτιμία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στη συνέχεια αναγωγή της βαθμολογίας αυτών από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.

Σημείωση 3: Για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτείται μόνο Βεβαίωση Πρόσβασης του έτους εισαγωγής με τον γενικό βαθμό.

Βήμα 2: Οριστικοποίηση Εγγραφής

 • Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών από τη γραμματεία του Τμήματος και απόφαση Συνέλευσης Τμήματος για την έγκριση της εγγραφής, οριστικοποιείται η εγγραφή του επιτυχόντα με την κατηγορία των αλλοδαπών – αλλογενών.

Βήμα 3: Αποστολή κωδικών πρόσβασης ιδρυματικού λογαριασμού

 • Ημερομηνία: Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου βήματος και σχετικών ελέγχων από τη Γραμματεία

 • Οι κωδικοί στέλνονται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται φυσική παρουσία

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου βήματος και σχετικών ελέγχων από τη Γραμματεία, οριστικοποιείται η εγγραφή σας και πραγματοποιείται η αποστολή των κωδικών πρόσβασης (τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη, email UPnet ID) και σχετικές οδηγίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το Τμήμα Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr. Το e-mail είναι της μορφής up10xxxxx@ac.upatras.gr κι ενεργοποιείται την επόμενη ημέρα από την οριστικοποίηση της εγγραφής σας στο Πανεπιστήμιο Πατρών (και την παραλαβή του σχετικού e-mail με τους κωδικούς)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, το e-mail up10xxxxx@ac.upatras.gr, είναι το μόνο επίσημο αποδεκτό e-mail που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για την οποιαδήποτε επικοινωνία σας με υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, οι ανωτέρω κωδικοί είναι οι μόνοι κωδικοί που θα χρησιμοποιούνται για διάφορες υπηρεσίες και παροχές, όπως ηλεκτρονική γραμματεία, ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο), παροχή συγγραμμάτων, στέγαση, σίτιση, εγγραφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class κ.λπ.

Βήμα 4: Αποστολή πιστοποιητικών εγγραφής και στρατολογικής χρήσης (αναβολή στράτευσης για άρρενες φοιτητές).

 • Ημερομηνία: Σε προθεσμία 2-3 ημερών από την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού

Σε προθεσμία 2-3 ημερών από την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη UPnet ID σας, παραλαμβάνετε στο ακαδημαϊκό email σας από τη Γραμματεία του Τμήματος εγγραφής σας, με επισυναπτόμενα πιστοποιητικά εγγραφής και στρατολογικής χρήσης (αναβολή στράτευσης για άρρενες φοιτητές).

Είσαι πλέον φοιτητής

Βήμα 5: Ακαδημαϊκή ταυτότητα - πάσο

 • Ημερομηνία: Αφού έχετε παραλάβει τους κωδικούς σας

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://academicid.minedu.gov.gr/

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής ταυτοποίηση και την παραλαβή κωδικών, μπορείς να υποβάλλεις αίτηση  για την ακαδημαϊκή σου ταυτότητα (πάσο), http://academicid.minedu.gov.gr/

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι αυστηρά προσωπική για τον δικαιούχο φοιτητή και μόνο.
Αναλυτικές οδηγίες και διαδικασίες αναφέρονται εδώ: http://academicid.minedu.gov.gr/procedure.

Θα λάβεις την ακαδημαϊκή σου ταυτότητα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση

Θα πρέπει να ανεβάσεις ψηφιακή φωτογραφία σου. Αφού ολοκληρώσεις την αίτηση σου, θα την εγκρίνει η γραμματεία και θα σου έρθει SMS στο κινητό σου ώστε να πας να την παραλάβεις από το σημείο που έχεις επιλέξει.

 Προσοχή, για να μην καθυστερήσουν οι διαδικασίες έγκρισης, θα πρέπει να ανεβάσεις φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

Παροχές

Σίτιση

 • Ημερομηνία: Από την ημερομηνία εγγραφής έως την 31η Οκτωβρίου 2023. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://sitisi.upatras.gr/

Η σίτιση των φοιτητών παρέχεται δωρεάν με την επίδειξη ειδικής ταυτότητας στο εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας καθώς και από εστιατόρια σε πόλεις που εδρεύουν Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Μπορείς να υποβάλλεις ηλεκτρονικά αίτηση
για δωρεάν σίτιση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (το κάθε ένα ξεχωριστά, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf) στον σύνδεσμο https://sitisi.upatras.gr.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ: https://www.upatras.gr/foitites/foititikimerimna/sitisi/
Στην περίπτωση που δεν δικαιούσαι ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης, μπορείς
να σιτίζεσαι στο εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας με την καταβολή μικρής οικονομικής αποζημίωσης.

Στέγαση

 • Ημερομηνία:  Από 3 έως 20 Οκτωβρίου 2023.  Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://stegasi.upatras.gr/

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ
https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/stegasi/

Ξεκινάνε τα μαθήματα

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

Οδηγός σπουδών

 • Στον ιστότοπο του Τμήματός σου ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του εξαμήνου. Το
  περιεχόμενο των μαθημάτων, και γενικότερες πληροφορίες εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπάρχουν στον οδηγό
  σπουδών, που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Τμήματος.

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass

 • Δεν απαιτείται εγγραφή, αρκεί μόνο να έχεις παραλάβει τον ιδρυματικό σου λογαριασμό.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eClass, παρέχει πρόσβαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων του Τμήματος ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Για να παρακολουθείς τις ανακοινώσεις και τα τεκταινόμενα των μαθημάτων, συνδέσου στον λογαριασμό σου στο eClass και εγγράψου σε όσα μαθήματα σε ενδιαφέρουν

Ηλεκτρονική Γραμματεία Progress

 • Για να έχεις πρόσβαση αρκεί μόνο να έχεις παραλάβει τον ιδρυματικό σου λογαριασμό.